Volg op Instagram

Vaklessen

Maria Montessori hechtte veel waarde aan een brede ontwikkeling van het kind. Niet alleen cognitief, maar ook creatief, muzikaal en motorisch. Wij hebben bewust gekozen voor het inzetten van vakleerkrachten op deze gebieden, om de kwaliteit van het vakonderwijs te verhogen.
Bewegingsonderwijs 

Op Montessori Waalsdorp is een Beweegteam actief. Dit team is verantwoordelijk voor de gymlessen (elke groep heeft tweemaal per week bewegingsonderwijs door een vakleerkracht) en voor alle schoolbrede sportactiviteiten, zoals de Sportdag, de Koningsspelen, naschoolse sportactiviteiten, toernooien en bijvoorbeeld de Haagse Schoolsport Olympiade voor groep 8. Kinderen hebben een natuurlijke beweegdrang. Die willen we optimaal stimuleren, zodat kinderen plezier hebben en houden in sport en bewegen. Ook bij de sociale ontwikkeling van kinderen speelt bewegingsonderwijs een belangrijke rol. Leren wachten op je beurt, de bal delen, maar ook leren omgaan met verliezen. Daarom trekt het Beweegteam ons bewegingsonderwijs verder dan alleen het gymlokaal. Hierbij wordt gewerkt met leerlijnen. In de gymles leren de kinderen bepaalde technieken, zoals rollen of zwaaien, maar ook bepaalde spellen. Het idee is dat de kinderen deze spellen daarna zelf op kunnen starten. Zo kunnen ze het spel niet alleen in de gymzaal maar ook tijdens de grote pauze op het plein doen. En als dat nodig is kan het Beweegteam hierbij begeleiden.

 

Lekker bewegen stimuleert het leren. In de groepen werken we daarom met bewegend leren. Daarin doen we speciale activiteiten, zoals handengym. Dit stimuleert de fijne motoriek en draagt daarmee ook bij aan taal en rekenen. Tot slot wordt het bewegingsonderwijs gekoppeld aan de DaVinci-methode, met activiteiten waardoor de leerstof ook beter beklijft. 

 

Muzikale vorming 

ledere week krijgen de groepen drie kwartier muziekles. Door middel van zingen, het bespelen van instrumenten, spreken over, bewegen op en luisteren naar muziek, leren de kinderen hun aanwezige muzikale mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een koor of orkest. Tevens is er jaarlijks een Open Podium voor de kinderen. Om het jaar wordt er een muziekavond georganiseerd, waar kinderen samen met bijvoorbeeld hun ouders, broers of zussen kunnen optreden. 

 

Beeldende vorming 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag de wereld ontdekken. De lessen beeldende vorming geven hen de mogelijkheid hun beleving van die wereld weer te geven. Kinderen ontwikkelen een beeldtaal waarmee ze zich kunnen uitdrukken. Ze leren de wereld om zich heen anders waar te nemen, met een scherpe, kritische blik, maar ook door de ogen van een andere kunstenaar.

 

Naast de beleving van de werkelijkheid en de verwerking hiervan, maken de kinderen zich in de lessen verschillende technieken eigen. We werken in het platte vlak en ruimtelijk, met verschillende materialen. Kinderen werken in kleine groepjes aan een kunstwerk waarbij ze elkaar inspireren en samen onderzoeken, experimenteren en leren reflecteren. We dagen de kinderen uit om bijvoorbeeld meerdere ideeën uit te werken en deze met elkaar te vergelijken. Bij het ontwikkelen van de lessen sluiten we aan bij de leefwereld en de interesses van de kinderen. 

 

Kosmisch onderwijs

Voor de basis van het kosmisch onderwijs maken we gebruik van de DaVinci lesmethode, een combinatie van de theorie van Maria Montessori en de moderne tijd. We bieden geen aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde en levensbeschouwing. Deze vakken vormen één geheel, binnen een centrale les. Op deze manier leren kinderen verbanden zien tussen alles wat we aanbieden. Omdat het thema van zoveel kanten wordt bekeken, kan ieder kind vanuit zijn eigen interesse, talent en niveau aanhaken.

 

Wetenschap en techniek

Voor het thema wetenschap en techniek werken we met dozen divers materiaal voor technische opdrachten en bijvoorbeeld constructie. De opdrachten en materialen dagen kinderen uit om vragen te stellen en zelf te onderzoeken. Deze onderzoekende houding komt ook terug in het kosmisch onderwijs.

 

ICT

We maken gebruik van digitaal leermateriaal om ons onderwijs te verrijken. Digitale leermiddelen gebruiken we bij de persoonlijke leerroute van kinderen, voor variatie en differentiatie. ICT biedt ons ook de mogelijkheid leermateriaal op een vernieuwende manier aan te bieden.