Volg op Instagram

Ouders

Wij stellen een grote betrokkenheid van ouders zeer op prijs. Een goede samenwerking tussen ouders, peutergroep, school en BSO draagt bij aan het welbevinden, de ontwikkeling en de schoolsuccessen van uw kind.
Binnen het montessorionderwijs spreken wij graag in één adem over opvoeding en onderwijs. In de visie van Maria Montessori zijn deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding is het van belang dat de kijk van de ouders op hun kind thuis overeenkomt met die van de leerkracht op het kind tijdens schooltijd. We vinden het belangrijk u goed en tijdig te informeren en stellen het ook op prijs wanneer u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Wanneer u iets wilt weten of bespreken met een leerkracht, kunt u het beste een afspraak maken na schooltijd. Dan kunt u in alle rust met de leerkracht praten.

 

 

Hieronder vindt u een overzicht van alle informatie-, contact- en participatiemomenten en -mogelijkheden:

 

Informatieavond

In het begin van het schooljaar organiseren we voor de ouders/verzorgers van alle groepen een algemene informatieavond. Voor deze groepen zijn er elk jaar een aantal specifieke zaken te vermelden die voor alle ouders interessant zijn om te horen en zien.

 

Leerlingverslag en verslagavonden

Vanaf de middenbouw ontvangen ouders/verzorgers 2x per jaar tijdens een verslagavond een leerlingverslag over de voortgang van hun kind. De data staan in de kalender. Voor leerlingen in de onderbouw worden nog geen verslagen geschreven. De ouders/verzorgers van kinderen uit de onderbouw worden eenmaal per jaar uitgenodigd voor een tien-minuten-gesprek met de leerkracht. 

 

Gemeenschap van actieve ouders

Ieder schooljaar vragen we ouders om hulp, bijvoorbeeld bij het (voor)lezen, voor de creatieve ochtenden of voor bijzondere schoolmomenten of festiviteiten. Bij de aanmelding van uw kind verplicht u zich overigens om – zolang uw kind in de onderbouw zit – een tot twee weken per schooljaar tijdens de grote pauze te komen voorlezen in de groep van uw kind. Kinderen mogen namelijk zelf kiezen of ze binnen willen blijven in de pauze of buiten willen spelen. Verder heeft onze school een actieve evenementencommissie, die het team gedurende het schooljaar helpt bij het organiseren van activiteiten en festiviteiten, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdag en het traditionele eindfeest. Ook daarbij wordt hulp van ouders gevraagd. Ook wanneer u voor uzelf een andere taak in school weggelegd ziet, horen we dat graag van u. U kunt bijvoorbeeld ook klassenouder worden of lid van de medezeggenschapsraad, of een bestuursfunctie vervullen.