Volg op Instagram

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk geregelde inspraakorgaan in de school. De MR is de schakel tussen het team, het bestuur en de ouders.
De medezeggenschapsraad van Waalsdorp bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. De MR bespreekt alle belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het beleid van de school met de directie en het bestuur. Het bestuur hecht grote waarde aan een goed functionerende MR, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur moet nemen.

 

Belangrijke besluiten van het bestuur behoeven de instemming van de MR, zoals het schoolplan, het zorgplan, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid, het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders. Bij andere besluiten moet het bestuur de MR om advies vragen, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, de taakverdeling op school en de vakantieregeling.


Ook kan de MR zelf het initiatief nemen om iets op te starten. Zijn er zaken waarvan u denkt dat het goed voor de school zou zijn als deze worden opgepakt, laat het ons dan weten.

 

Vergaderingen MR

De agenda van de MR wordt een week voorafgaand aan de vergadering op de website geplaatst met datum, tijd en plaats. Personeelsleden en ouders kunnen bij de leden van de medezeggenschapsraad onderwerpen aandragen voor de agenda van een vergadering van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad beslist ter vergadering of het punt op de agenda wordt geplaatst.

 

Werkwijze

De MR heeft een reglementmedezeggenschapsstatuut en een huishoudelijk reglement. De MR vergadert maandelijks. Om de twee maanden wordt de directie uitgenodigd voor het eerste uur van de vergadering. Alle vergaderingen van de MR zijn in beginsel openbaar. De MR overlegt minimaal twee keer per jaar met het bestuur. De medezeggenschapsraad en zijn geledingen informeren hun achterban enige malen per jaar over hetgeen er is besproken in de medezeggenschapsraad of in het overleg met het bevoegd gezag.

 

De MR bestaat uit:

Personeelsgeleding:

Marjan Zegers

Esther de Boer

Anne Carien Bolhuis

Oudergeleding:

Nienke Maatje, voorzitter

Esther Beneder-Ruiterkamp, secretaris
Vacature

 

U kunt contact opnemen met de MR op e-mailadres mr@waalsdorp.nl.

 

Overige documentatie, jaarverslagen en vergaderdata van de MR staat op SchouderCom / Documenten. 

 

Nieuwsbrieven: