Volg op Instagram

Klachtenprocedure, interne contactpersonen en externe vertrouwenspersoon

Soms heeft u een probleem of bent u het niet eens met de gang van zaken in school of kinderopvang. In de meeste gevallen is een gesprek met de leraar, pedagogisch medewerker of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht dit contact niet tot een oplossing leiden, dan kunt u de zaak met de directie bespreken. U kunt het probleem ook bespreken met de interne contactpersonen of de externe vertrouwenspersoon.
 

De Interne Contactpersonen (ICP) zijn door de school en kinderopvang aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. Elke ouder of kind kan een beroep doen op hem/haar als er een probleem is, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met de leerkracht, pedagogisch medewerker of de directie over wil of durft te praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

 

De interne contactpersonen bij ons zijn:

Carolien Gualthérie van Weezel 

Kirsten van Koeveringe 

 

Als het nodig mocht zijn wordt de klacht doorverwezen naar de Externe Vertrouwenspersoon (EVP). De Externe vertrouwenspersoon is geheimhoudingsplichtig. Voor onze school is dat Bernadette Hes-Boots. U bereikt haar via bernadettehes@gmail.com of via 06-25538458.

 

Onze school is aangesloten bij de Klachtencommissie bijzonder onderwijs, welke is aangesloten bij de Geschillen commissies bijzonder onderwijs (GCBO). Onze Kinderopvang is aangesloten bij De geschillencommissie Kinderopvang. 

 

De onderwijsinspectie kent een meldpunt voor klachtmelding over seksuele ­intimidatie en ernstig psychisch of fysiek geweld. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is telefonisch bereikbaar op nummer 0900 111 3111.