Volg op Instagram

Ouderbijdrage

De Vereniging Montessorischool Waalsdorp wil graag dat kinderen een breder aanbod krijgen dan 'alleen' de wettelijke verplichte vakken en wil bovendien dat dit aanbod van goede kwaliteit is. 

Wij hebben daarom vakdocenten voor muzikale- en beeldende vorming, gymnastiek, geestelijke stroming en techniek. Deze vakleerkrachten worden door de overheid niet bekostigd. We bieden ook andere voorzieningen en/of faciliteiten die niet inbegrepen zijn in de vergoeding van het ministerie van Onderwijs, zoals ons museum- en theaterbezoek, de inhuur van overblijfkrachten, extra Montessorileermiddelen, onze bibliotheek en ieder jaar een sportdag, schoolreisje, Sinterklaas- en Kerstviering en eindfeest.    

 

Om deze salarissen en specifieke uitgaven te kunnen betalen, is het voor scholen mogelijk een zogenaamde 'ouderbijdrage' te vragen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, scholen mogen dit niet verplichten Wij vragen deze ouderbijdrage, omdat wij als school deze extraanders niet kunnen aanbieden. De MR en de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging hebben ingestemd met de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage op Waalsdorp. 

Ouders/verzorgers ontvangen daarom eenmalig bij de aanvang van hun kind op Waalsdorp de vrijwillige ouderbijdrage overeenkomst, die bij ondertekening geldt voor de hele schoolloopbaan van het kind. De bijdrage die Montessorischool Waalsdorp vraagt, is afhankelijk van het gezinsinkomen en kan jaarlijks geïndexeerd worden. In het schooljaar 2016-2017 bedraagt deze:  

 

Gezinsinkomen 

Ouderbijdragper kind 

< €30.000 

€ 300 

€30.000 en hoger 

€ 550 

 

Montessorischool Waalsdorp verleent op verzoek van de ouders bij bijzondere omstandigheden gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding van de overeengekomen ouderbijdrage