Organisatie

Montessori Waalsdorp bestaat uit een peutergroep, basisschool en buitenschoolse opvang.

 

De Vereniging Montessorischool Waalsdorp is een algemeen bijzondere school met een bestuur van ouders. Het bestuur vormt het wettelijk bevoegd gezag. Het bestuur bepaalt samen met de directie het beleid van de school. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de leden (de ouders) op de ALV.

Daarnaast is het vrijwillige ouderbestuur tevens het bevoegd gezag van de Stichting BSO Waalsdorp.

Tot slot is het bestuur verantwoordelijk voor de peutergroep.

School

Ouders worden lid van de Vereniging Montessorischool Waalsdorp zodra hun vierjarige kind de basisschool bezoekt. Beide ouders zijn lid van de vereniging en hebben op de ALV stemrecht. Op de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van de school.

BSO

De BSO in ondergebracht in een stichting, Stichting BSO Waalsdorp. De algemeen directeur van de school is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting. Het bestuur van de vereniging Montessorischool Waalsdorp is tevens het bevoegd gezag van de Stichting BSO Waalsdorp. Om die reden is er een bestuurslid BSO. De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht ook de BSO om een oudercommissie in te stellen die de ouders van kinderen op de BSO vertegenwoordigt. De Stichting BSO Waalsdorp kent een oudercommissie, die fungeert als gesprekspartner van de directie. Conform de wet heeft de oudercommissie adviesrecht over zaken als de kwaliteit en prijs van de opvang en de openingstijden.

Peutergroep

Het bestuur van de vereniging is ook verantwoordelijk voor de peutergroep. De peutergroep heeft een oudercommissie, zoals is bepaald in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders van de kinderen op de peutergroep en voert structureel overleg met de coördinator van de peutergroep.